گالی گفتار

phrase

  • abusive language

گالی گفتار

phrase

  • abusive language