کم یاب

phrase

  • rare, scarce

کم یاب

phrase

  • scarce