کمان دار

phrase

  • archer, bowman

کمان دار

phrase

  • commander