چِک

Pronunciation /tʃɪk/

feminine noun

 • stitch in the loins or back, backache, pulling of muscle in the back

Origin

[Sanskrit]

چِک

Pronunciation /tʃɪk/

feminine noun


Origin

[Turkish]

چِک

Pronunciation /tʃɪk/

masculine noun

 • butcher who kills sheep, goats, etc.

Origin

[dial.]

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • tenure, holding, landed estate
  village
 • conflict upon land
 • cultivation

Origin

[Prakrit]

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • shepherd
  goatherd
 • eye

Origin

[Sanskrit]

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • disc
  wheel
 • a kind of necklace
 • circumference of a well

Origin

[Sanskrit]

چک

Pronunciation /tʃək/

masculine noun

 • threshing tool or machine, thresher
 • branch cutter

Origin

[Persian]

چک

Pronunciation /tʃək/

feminine noun

 • chin bone

Origin

[Persian]