چابک دستی

phrase

  • skill, dexterity

چابک دستی

phrase

  • skill, dexterity
  • nimbleness, alertness