ناکافی

Pronunciation /nɑ:kɑ:fi:/

phrase

  • insufficient
    not enough

ناکافی

Pronunciation /nɑ:kɑ:fi:/

adjective

  • insufficient