نادانستگی

Pronunciation /nɑ:d̪ɑ:nɪst̪əgi:/

feminine noun

  • ignorance

نادانستگی

Pronunciation /nɑ:d̪ɑ:nɪst̪əgi:/

phrase

  • ignorance
    unwittingness