محل سرا

phrase

  • seraglio

محل سرا

phrase

  • seraglio, harem