روز و شب

phrase

  • day and night

روز و شب

phrase

  • day and night