دین دار

phrase

  • religious, pious

دین دار

phrase

  • debtor