Translation of دیرآید درست آید in English:

User Contribution

دیرآید درست آید