دوست داری

phrase

  • friendliness

دوست داری

phrase

  • friendship