خوش دلی

phrase

  • happiness

خوش دلی

phrase

  • happiness, rejoicing