خود سوزی

phrase

  • self-immolation

خود سوزی

phrase

  • self-immolation