حکم رانی

phrase

  • reigning

حکم رانی

phrase

  • rule, government