تردامنی

phrase

figurative

  • sinfulness, guilt

تردامنی

phrase

  • sinfulness, immorality