اطمینان بخش

phrase

  • satisfactory

اطمینان بخش

phrase

  • satisfactory