کم یاب

جملہ

  • rare, scarce

کم یاب

جملہ

  • scarce