چابک دستی

جملہ

  • skill, dexterity

چابک دستی

جملہ

  • skill, dexterity
  • nimbleness, alertness