محل سرا

جملہ

  • seraglio

محل سرا

جملہ

  • seraglio, harem