شب

Pronunciation /ʃəb/

feminine noun

  • night
    "عاشور"

شب

(شبّ)

Pronunciation /ʃəb/

masculine noun

  • alum

Origin

[Arabic]