روز و شب

جملہ

  • day and night

روز و شب

جملہ

  • day and night