دین دار

جملہ

  • religious, pious

دین دار

جملہ

  • debtor