دوست داری

جملہ

  • friendliness

دوست داری

جملہ

  • friendship