خوش دلی

جملہ

  • happiness

خوش دلی

جملہ

  • happiness, rejoicing