خود سوزی

جملہ

  • self-immolation

خود سوزی

جملہ

  • self-immolation