حرم سرا

جملہ

  • harem, seraglio

حرم سرا

جملہ

  • harem