کا ترجمہ حاجتِ مشاطہ نیست روئے دل آرام را انگریزی میں

حاجتِ مشاطہ نیست روئے دل آرام را

جملہ

  • beauty needs no ornaments