جُھرّی

Pronunciation /dʒʰʊrri:/

feminine noun

  • wrinkle, pucker, crease or fold in skin

جِھری

Pronunciation /dʒʰɪri:/

feminine noun

  • chink, slit, crack, fissure, cleft, crevice
  • withered or blighted grain
  • a kind of small spring, a crater where water gathers

جھری

Pronunciation /dʒʰəri:/

feminine noun

  • waterfall, cascade