تقسیم کار

جملہ

  • distributor

تقسیمِ کار

جملہ

  • distribution of work