کا ترجمہ باری دارنی/ داری انگریزی میں

باری دارنی/ داری

جملہ

  • female guard of a seraglio or harem