اطمینان بخش

جملہ

  • satisfactory

اطمینان بخش

جملہ

  • satisfactory