انگریزی میں آ کا ترجمہ

آ١

Noun (مذکر)

  1. sound uttered for modulating voice in singing

انگریزی میں آ کا ترجمہ

آ٢

Verb

  1. come

Noun (مذکر)

  1. coming, as:آبیٹھنا

انگریزی میں ا کا ترجمہ

ا

  1. the first letter of the Urdu alphabet

انگریزی میں اَ کا ترجمہ

اَ

Prefix

  1. denoting lack, absence or opposite

اوکسفرڈ کی زیرِ نگرانی